No5365模特婠婠么性感学妹制服白色短T配黑短裙秀曼妙身姿诱惑写真98P婠婠么秀人网

No5365模特婠婠么性感学妹制服白色短T配黑短裙秀曼妙身姿诱惑写真98P婠婠么秀人网

风厥之义不一,此言太阳。 阴邪除则五阳布,五阳,五脏之胃气也。

内者内治,外者外治,微者调之,其次平之,盛者夺之,汗之下之,寒热温凉,衰之以属,随其攸利。寒邪客于肠外,不在胞中,故无妨于月事,其非血病可知。

 脾应土,其性静,故甚者不可以动,动则增剧也,脾咳则右下痛者,盖阴土之气应于坤,出西南也。 气出于脑为嚏,或张鼻泄之,则邪从鼻出,毒瓦斯可令散也。

 有曰“心虚则悲”,有曰“神不足则悲”,有曰“悲哀太甚则胞络绝,胞络绝则阳气内动,发则心下崩,数溲血”者,皆悲伤于心也。心伤而大虚,则肾气乘之,水胜火也。

"但因其味酸有毒,一般少用以内服,惟张钖纯善用之,其所著《医学衷中参西录》云:"十馀年间,用生硫黄治愈沉寒痼冷之病不胜计。 上言“近者奇之,远者偶之”,言法之常也;此言“近而奇偶”,“远而奇偶”言用之变也。

阳者主上,阴者主下。悬绝者,谓太过则坚而搏,不足则微而脱,皆胃气去而真脏见也。

Leave a Reply